Легализиране на трудова книжка

В условията на свободно предвижване на хора, стоки, услуги и капитали често се налага хората да реализират осигурителните си права в държавата, в която пребивават и работят, вместо в държавата на гражданството си. За да могат да упражнят правото си на обезщетение или пенсия, тези хора са длъжни да представят на държавата, в която живеят, официален документ, с който да удостоверят придобития от тях осигурителен стаж в Република България.

В кои страни се удостоверява придобит стаж?

Осигурителен стаж се удостоверява само пред държавите членки на Европейския съюз, както и в държавите, с които България има сключен договор за социална сигурност, които са: Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватия и Украйна.

 

Какво да направите?

Най-важното условие за издаване на удостоверението да имате положен осигурителен стаж на територията на Република България. За целта е необходимо да представите документи в оригинал (трудова книжка, служебна книжка, удостоверения и др.), за да може да се сумира и обобщи придобития стаж.

След като приготвите съответния набор от документи, трябва да подадете в Дирекция „Европейска интеграция и международни договори” при НОИ - ЦУ молба за издаване на удостоверение за зачитане на български осигурителен стаж.

В резултат на подадената молба, от НОИ Ви издават съответното удостоверение в зависимост от целта, за която се иска удостоверението – обезщетение за безработица, пенсия парично обезщетение при нетрудоспособност.

Ако имате нужда от допълнителна информация или съдействие, свържете се с нас.

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).