Разговорни модули

Разговорните модули имат за основна цел да превърнат пасивните знания по английски / български език в активни чрез симулации на реални житейски ситуации - от ежедневното общуване до умелата бизнес комуникация.

 

:: GAMING – РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Модул GAMING представлява симулации на реални ситуации с модератор.

Модулът се състои от 42 сесии, на които се разиграват и симулират реални ситуации от ежедневието:

 • интервю за работа
 • обсъждане на бюджет
 • искане и даване на информация
 • пътуване и туристичеси услуги
 • дискусии по социални проблеми
 • и много други

Целите на модула са:

- отпускане за разговор чрез симулация на реална езикова среда,

- превръщане на пасивния речник в активен,

- изграждане на умения за правилен и успешен изказ с вече наличната заучена от клиента лексика и граматика чрез перифразиране, синоними, описание,

- заучаване на готови модели за комуникация.

Модераторът коригира грешките в употребата на граматика, лексика, интонация и т.н.

 

:: BUSINESS GAMING - АНГЛИЙСКИ / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

Модулът се състои от симулации на реални ситуации от бизнес ежедневието. Ръководи се от модератор.

Състои се от 25 сесии, посредством които се пресъздават и разиграват ситуации от бизнес комуникацията, като:

 • преговори
 • управление на срещи
 • телефонни и конферентни разговори
 • маркетингови проучвания
 • бизнес планиране и стратегии
 • представяния, презентации и др.

Целите на модула са:

- отпускане за разговор в реална бизнес среда,

- заучаване на готови модели за бизнес комуникация,

- създаване на умения за работа в мултикултурна среда,

- умения за правилен и успешен изказ с вече наличната заучена лексика и граматика чрез перифразиране, синоними, описание и др.;

- коригиране на грешките в употребата на граматика, лексика, интонация и т.н.;

- умения за правилно тълкуване и употреба на езика на тялото при комуникация.

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).